RSS Коментарі

Юридичний компас молоді

09.12.2011 В'ячеслав

І РОЗДІЛ

Правові знання – веління часу

Дмитрієв, А. І. Порівняльне правознавство [Текст] : навч. посіб. / А. І. Дмитрієв, А. О. Шепель. – К.: Юстініан, 2003. – 184 с.

Конох, М. Правова свідомість і правова культура студентської молоді у дзеркалі громадської думки / М. Конох, А. Хрідочкін // Право України. – 2006. – № 3. – С. 82 – 85.

Мандруючи до зрілости: Виховання для життя в сім’ї для підлітків 13 – 16 років  [Текст]. – Львів: Свічадо, 2003. – 224 с.

Молодь і право: Інформ. вип. № 1 [Текст] / В. Л. Рябіка, С. О. Телешун, Л. Д. Удалова [та ін.]. – К.: [Б. в.], 2000. – 36 с.

Правова енциклопедія школяра [Текст] / В. В. Головченко, В. С. Ковалький, Л. О. Лоха [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 440 с.

Правове положення неповнолітніх в Україні: зб. нормативних актів [Текст] / [уклад. В. Л. Кройтор, В. Ю. Євко]. – Х.: Еспада, 2002. – 576 с.

Чи знаєш ти закон? : бібліогр. покажч. [Текст] / [уклад. Н. Гуцул; ред.: В. Кучерява, М. Стельмах, С. Чачко] ; ДЗ «Держ. б-ка України для юнацтва». – К., 2009. – 61 с.

 

ІІ РОЗДІЛ

Орієнтир у правовому колі

Права молоді у статтях Конституції

 

Конституція України: Офіц. видання. Станом на 8 жовтня  [Текст]. – К.: Центр учбової л-ри, 2010. – 80 с.

«Дети – это маленькие люди с большими правами»: Портрет // Комс. правда в Украине. – 2011. – 15 нояб. – С.16.

Колодій, А. М. Права людини і громадянина в Україні [Текст] : навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с.

Конституційне право України [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / [за ред. Ю. М. Тодики,  В. С. Журавського]. – К.: ВД «Ін Юре», 2002. – 544 с.

Пазенок, А. С. Права та свободи людини і громадянина [Текст] : навч. посіб. / А. С. Пазенок. – К.: Академвидав, 2010. – 176 с. – («Альма-матер»).

Шевчук, С. Принцип верховенства права та найвища юридична сила Конституції України / С. Шевчук // Право України. – 2011. – № 5. – С. 175 – 185.

Як звернутися до Європейського суду з прав людини [Текст] // Все для вчителя. – 2007. – № 6. – С. 127.

 

Трудові відносини: закон, мораль, справедливість

Оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті.

Конфуцій

Заржицький, О. Про трудові процесуальні правовідносини / О. Заржицький // Право України. – 2008. – № 3. – С. 65- 67.

Кодекс законів про працю України [Текст] :  чинне законодавство зі змінами та допов. на 14 червня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Правова єдність, 2010. – 88 с. – (Законодавство України).

Нікіфоров, П. О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П. О. Нікіфоров, А. О. Вольська // Фінанси України. – 2008. – № 10. – С.22 – 30.

Пилипенко, П. Способи укладення трудового договору / П. Пилипенко // Право України. – 2001. – № 4. – С.56 – 59.

Роїна, О. М. Трудові правовідносини [Текст] : практ. посіб. / О. М. Роїна. – К.: КНТ, 2007. – 348 с.

Теліпко, В. Е. Трудове право України [Текст] : навч. посіб. / В. Е. Теліпко, Дутова О. Г. – К.: Центр учбової л-ри, 2009. – 456 с.

Як вибрати професію? [Текст] : зошит самооцінки: посіб. для старшокласників. – Вінниця: «Біоком», 1988. – 22 с.

 

Освіта в твоїх руках

Здобудеш освіту – побачиш більше світу.

Народна мудрість

Грішнова, О. А. Людський розвиток [Текст] : навч. посіб. / О. А. Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

Законодавство України про освіту [Текст] : зб. законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 159 с.- (Б-ка офіційних видань).

Заяць, Н. Право людини на освіту: крізь призму міжнародного права / Н. Заяць // Право України. – 2006. – № 1. – С.72 – 75.

Кутиркін, А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах / А. Кутиркін // Право України. – 2008. – № 7. – С. 81 – 84.

Мельничук, О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння / О. Мельничук // Право України. – 2011. – № 2. – С.180 – 184.

Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес [Текст] / [за ред. В. Д. Базилевича]. – К.: Знання, 2006. – 326 с.

Українська Болонья, хто тебе визнає? // Я, Студент. – 2011. – № 6. – С.14 -15.

 

Шлюб – основа сім’ї

Сімя – це джерело, водами якого живиться повновода річка нашої держави.

В. Сухомлинський

Про внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини : Закон України від 17 березня 2011 року № 4165-VІ // Відомості Верх. Ради України. – 2011. –

№ 38. – Ст. 383.

Про внесення зміни до статті 143 Сімейного кодексу України щодо обов’язку батька забрати дитину з пологового будинку : Закон України від 12 травня 2011 року №3354-VІ // Відомості Верх. Ради України. – 2011. – №45. – Ст.488.

Дитина в сім’ї [Текст] / [упоряд. Т. Науменко]. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»).

Допомога сім’ям з дітьми: вдосконалено порядок і спрощено процедуру // Соціальний захист. – 2011. – № 6. – С.16.

Дякович, М. М. Сімейне право [Текст] : навч. посіб / М. М. Дякович. – К.: Правова єдність, 2009. – 512 с.

Лисенко, Х. Право дитини, позбавленої батьківського піклування, на особливий захист і допомогу держави: міжнародно-правовий аспект / Х. Лисенко // Право України. – 2008. – № 6. – С.9 – 13.

Сімейний кодекс України [Текст] :  чинне законодавство зі змінами та допов. на 29 березня 2010 року: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Правова єдність, 2010. – 72 с.- (Законодавство України).

Сім’я ХХІ століття [Текст] : матеріали для роботи по програмі соціальної підтримки молодої сім’ї . – Вінниця: [Б. в.], 2000. – 64 с.

Феденко, Л. М. Діти – сироти при живих батьках / Л. М. Феденко // Позакласний час. – 2010. – № 2. – С.121 – 132.

 

Житло як об’єкт правовідносин

Хто не ризикує, той хати не збудує.

Народна мудрість

Галянтич, М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-праовий аспект) / М. Галянтич // Право України. – 2007. – № 5. – С. 32 – 36.

Галянтич, М. Член сім’ї як суб’єкт житлових правовідносин / М . Галянтич // Право України. – 2007. – № 12. – С. 60 – 64.

Корж, Т. Правове регулювання молодіжного кредитування в Україні / Т. Корж // Право України. – 2006. – № 9. – С.119 – 122.

Житлове право України [Текст] : навч. посіб / [за ред. В. С. Гопанчука, Ю. Ю. Заіки]. – К.: Істина, 2003. – 208 с.

Мічурін, Є. Класифікація обмежень майнових прав фізичних осіб / Є. Мічурін // Право України. – 2008. – № 4. – С.124 – 130.

Юридична енциклопедія: в 6-ти т. Т. 2 [Текст] / [редкол.: Ю. С. Шемчушенко (гол. редкол.) та ін.]. – К.: «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 1998. – 430 – 434 с.

 

Злочин скоєно. Що далі?

Краще   попередити   злочин,   ніж   карати. У цьому головна мета будь-якого доброго законодавства.

Чезаре Бонесана Беккаріа

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов’язків стосовно охорони життя та здоров’я дітей, а також за зловживання опікунськими правами : Закон України від 23 вересня 2010 року №2556-VІ // Відомості Верх. Ради України. – 2011. – № 6. – Ст. 42.

Вереша, Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності / Р. Вереша // Право України. – 2006. – № 12. – С. 97 – 103.

Надзвичайні події: превентивне виховання // Позакл. час. – 2010. – № 8. – С. 149 – 158.

Надзвичайні події: превентивне виховання // Позакл. час. – 2010. – № 9. – С.145 – 154.

Косенко, С. Захист новим кримінальним законом неповнолітніх від статевих злочинів / С. Косенко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 41 – 45.

Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листоп. 2006 р.: (Відповідає офіц. текстові). – К.: Вид. Паливода А. В., 2006. – 176 с. – (Кодекси України).

Молдован, А. В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США [Текст] : навч. посіб. /                        А. В. Молдован. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 352 с.

Селецький, С. І. Кримінальне право України. Особлива частина [Текст] : навч. посіб. / С. І. Селецький. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 496 с.

 

ІІІ РОЗДІЛ

Є право – є віра в справедливість

Рівність прав не в тому, що всі ними  користуються, а в тому, що вони для всіх.

Сенека

Закон України про молодіжні та дитячі громадські організації. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (за станом на 15 жовтня 2000р.) [Текст] : офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2000. – 24 с. – (Закони України).

Про внесення змін до Закону України «Про молодіжні та дитячі організації»: Закон України від 2 грудня 2010 року № 2749-VІ // Відомості Верх. Ради України. – 2011. – № 18. – Ст. 125.

Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні «Молодь за здоровий спосіб життя»: Постанова Верховної Ради України від 3 лютого 2011 року №2992-VІ // Відомості Верх. Ради України. – 2011. – № 24. – Ст. 173.

Молодіжне законодавство України [Текст] :  інформаційний список літератури. Вип. 1 – 8. – Вінниця, 2003 – 2010. – 4 с.

Сопова, Т. Правова культура молоді та виховання її бібліотечними засобами / Т. Сопова // Бібліосвіт. – 2011. – № 2. – С. 26 – 37.

Юридичні поради // Я, Студент. – 2011. – № 4. – С.30 – 31.

 

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар