RSS Коментарі

Час обирати здоров’я

12.03.2010 В'ячеслав

ЧАС  ОБИРАТИ  ЗДОРОВ’Я

/ ВИСТАВКА – ПОРАДА /

«Добре здоров’я, віддчуття повноти, невичерпності, фізичних сил – найважливіше джерело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі».

«Здоров’я – це повнота духовного, життя, радість, ясний розум».

«Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів».

«Від гармонії фізичного розвитку, здоров’я й праці залежить багатогранність духовного світу особистості – моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне багатство потреб, запитів, інтересів».

В. Сухомлинський

Найбільше багатство людини – її здоров’я

І розділ

Конституція України [Текст]: офіційне видання. – К: Український Центр Правничих Студій, 2006. – 124 с.

Аксьонова, Л.В. Кар’єра, здоров’я, кохання [Текст]: поради, тести, рекомендації / Л.В. Аксьонова, В.Т. Гридіна. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 288 с.

Антология мудрости [Текст] / [ сост. В.Ю. Шойхер]. – М.: Вече, 2007. – 848 с.

Безпека   харчування:   сучасні   проблеми [Текст]:   посіб.- довід.  /  [укл.

А.В. Бабюк, О.В. Макарова, М.С. Рогозинський та ін.]. –Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 456 с.

Гончаренко, М. С. Екологія людини [Текст]: навч. посіб / М.С. Гончаренко, Ю.Д. Бойчук. – Суми: ВТД «Університетська книга», К.: Вид. дім «Княгиня Ольга». 2005. – 394 с.

Грибан, В.Г. Валеологія [Текст]: підруч./ В.Г. Грибан. – К.: Центр учбов. л-ри, 2008. – 214 с.

Грішнова, О. А. Людський розвиток [Текст]: навч. посіб. / О.А.Грішнова. – К.: КНЕУ, 2006. – 308 с.

Даценко,    І.  І.   Гігієна   і   екологія   людини   [Текст]:   навч.   посіб.  /

І.І. Даценко. – Львів, Афіша, 2000. – 248 с.

Энциклопедия молодой семьи [Текст]: копилка полезных  советов / [сост. Е.В. Гладкая. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. – 719 с.

Дець, Н. Що треба знати про туберкульоз / Н. Дець // Будьмо здорові. 2008. – №6. – С. 6 -7.

Долженков,   А.   В.    Здоровье      вашого    позвоночника     [Текст]    /

А.В. Долженков. – Екатеринбург: У-Фактория, 2005. – 208 с.

Энциклопедия здоровья женщины [Текст]. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с.: ил. – ( Красота и здоровье).

Енциклопедія     для    дівчат [Текст]:    для   ст.   шк.   віку   / [авт.-упоряд.

Н. М. Волчек]. – К.: Школа, 2001. – 574 с.: іл.

Енциклопедія    для    хлопців [Текст]:   для   ст.  шк.   віку  / [авт.- упоряд.

В. М. Петров]. – К.: Школа, 2001. – 589 с.: іл..

Желібо, Є. П. Безпека життєдіяльності [Текст]: навч. посіб. / Є.П. Желібо, Н. М. Заверуха, В.В. Зацарний. – 6-е вид. – К.:  Каравела, 2008. – 344 с.

Зав’язкін, О.В. Універсальна енциклопедія знань [Текст] / О.В. Зав’язкін. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.: іл..

Загальна гігієна з основами екології [Текст]: підруч. / В. А. Кондратюк., В.М. Сергета, Б. Р.Бойчук та ін. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 592 с.

Залевський,  І. І.   Екологія   людини [Текст]:   підруч.   /   І. І. Залевський,

М.О. Клименко. – К.: Вид. центр «Академія», 2005. – 288 с. – (Альма-матер).

Золота  енциклопедія   сучасної   жінки [Текст]:   доля,  здоров’я,  життя /

[ авт.-укладач С.А. Мірошниченко]. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006.– 576 с.

Лозинський, Віктор. Відповідальність підлітка [Текст] / В. Лозинський. –

К.: Главник, 2008. – 160 с.- ( Бібліотечка соц. працівника).

Медицина [Текст]: дит. енцикл. / [авт.-упоряд Н.Ю.Буянова]. – К.: Школа, 2003. – 477 с.: іл. – (Я пізнаю світ).

Мельник, А.М. Пластиковий посуд – зона ризику /А.М. Мельник // Безпека життєдіяльності. – 2009. – №12. – С. 27 – 29.

Екологія людини [Текст]: підруч. / О. М. Микитюк, О. З. Злотін, В.М. Бровдій та ін. – Х.: «ОВС», 2004. – 254 с.

Поваляєва, В. М. Залежність від гри / В.М. Поваляєва //  Безпека життєдіяльності . – 2009. – №4. – С.34 – 36.

Скачко, Б. Г. Медична енциклопедія для батьків і дітей [Текст]: у 3-х т. Т.1 / Б.Г. Скачко, А. Я.Сенчук, Г.О. Орещук. – К.: Здоров’я, 2006. – 448 с.

Скачко, Б. Г. Грип ефективна профілактика, раціональне лікування, повноцінна реабілітація [Текст]:   / Б. Г. Скачко. – К.: Вид. ім. Олени Теліги, 2005. – 72 с.

Сергеев,  К. А.  Туберкулез:  решение  наболевшей  проблемы [Текст]:   / К.А. Сергеев. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002. – 160 с.- (Советует доктор).

Стражний, О.С. Український менталітет ілюзії; міфи; реальність [Текст]:  / О. С. Стражний. – К.: «Книга», 2008. – 368 с.: іл.

Терлецька, Л.Г. Тілесно-орієнтована психологія [Текст] / Л.Г. Терлецька. – К.: Главник, 2008. – 128 с. –  (Бібліотечка соц. працівника).

Човбан, В. За здоровий спосіб життя: методична розробка / В. Човбан // Шк. світ: спецвип.- 2009. – № 45.

Шпонтак,    І.    М.   Проблема,   яку    не  варто   переоцінювати   [про електромагнітні   випромінювання]   / І.  М.  Шпонтак,   І. Й.  Павко //  Безпека життєдіяльності. – 2009. – №10. – С. 25 – 27.

Яценко, Т. Глибинна психокорекція та упередження психічного вигорання [Текст]: Ч.1 / Т.Яценко, Б. Іваненко, І. Євтушенко. – К.: Главник, 2008. – 176 с. – (Бібліотечка соц. працівника).

Ч.2. – К.: Главник, 2008. – 192 с.

Суд над шкідливими звичками

ІІ розділ

Алкоголізм: сучасний погляд на стару проблему [Текст]: бібліограф. покажчик / [уклад. Н. Мельник]. – К.: Держ. б-ка для юнацтва, 2004. – 24 с. – (Несекретна інформація).

В борьбе за человека [Текст]: методические рекомендации. – Луганск: Обл. б-ка для юношества, 2003. – 74 с.

Вовченко,  Н. На    Вінниччині    оголосили   рішучий   бій     пияцтву    /

Н. Вовченко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – №9. – С.24 – 25.

Години  спілкування  в  9 – 11  класах  [Текст]  /  [упоряд.  Л.  Шелестова,

Н. Чиренко]. – К.: Вид. дім «Шкіл. світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с. – (Б-ка «Шкіл. світу»).

Дець, Н. Паління: рекомендації, які допоможуть вам позбутися цієї звички / Н. Дець // Будьмо здорові. – 2008. – №12. – С.19.

Заєць, Володимир. Азбука СНІДу [Текст] / В. Заєць. – К.: Вид-во «Молодь», 1998. – 96 с.

Кондратюк, Н. М. Пивна проблема / Н. М. Кондратюк // Безпека життєдіяльності. – 2009. – №7. – С. 4 – 7.

Люди и ВИЧ [Текст]: книга для неравнодушных. – 2-е изд. – К.: Изд-во «Анна-Т», 2004. – 506 с.

Максимова, Н. Ю. Безпека життєдіяльності [Текст]: соціально-психологічні аспекти алкоголізму та наркоманії: навч. посіб. / Н.Ю. Максимова. – К.: Либідь, 2006. – 328 с.

Мельник, Г. Суд над шкідливими звичками / Г. Мельник // Шк. світ. – 2009. – №43. – С.14 – 15.

Назаренко,  В. Забава  для   дурнів:  [ Брейн – ринг  «Шкідливі звички»]  /

В. Назаренко // Шк. світ. – 2009. – № 14. – С. 18 -19.

Молодь і СНІД: серйозний погляд [Текст]:  бібліогр.  покаж. –  К.:  Держ.

б-ка для юнацтва, 2003. – 32 с. – (Несекретна інформація).

Родителям и  педагогам: все о наркомании [Текст]: эффективные программы   профилактики,  сценаририи  и  материалы  для  классных занятий /  Л. С.Горбатенко и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 352 с. – (Б-ка школьника).

Скачко, Б. Г. ВІЛ/СНІД [Текст] / Б. Г. Скачко. – К.: Медицина, 2006. – 192 с.

Ципоркина, И. В. Пратическая психология для подростков, или Вся правда о наркотиках [Текст] / И. В. Ципоркина, Е. А. Кабанова. – М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. – 288 с.: ил. – (Практическая психология).

Шкідливі звички та їх профілактика // Позакл. час. – 2009. – № 5-6. – С.57 – 92. – (Позакл. час плюс).

Юнак, В. Ю. Наркоманія – дорога в безодню [Текст] /  В. Ю. Юнак. – К.: Здоров’я, 2001. – 192 с.

Природа лікує

ІІІ розділ

Каминский, Витольд. Чудесное водолечение [Текст] / В. Б. Каминский. – СПб.: ИД «Невский проспект», 1999. – 155 с. – (Классика естественной медицины).

Кархут, В. В. Ліки навколо нас [Текст] / В. В. Кархут. – 4-е вид. – К.: Здоров’я, 2001 – 232 с.: іл.

Кедрова,  Мария.  Зимние лекарства [Текст]: будь здоров круглый год! / М. Кедрова. – СПб.: Питер, 2006. – 96 с.: ил.

Костина, Л. А. Лечение зверобоем [Текст] / Л. А. Костина. – СПб.: «СДС», 2000. – 192 с.

Лечение медом [Текст] / [ред. С. Дворядкина].– М.: Патриот, 1991.- 112 с.

Мойзріст, О. М. Сам собі косметолог [Текст] / О. М. Мойзріст. – К.: «Гамазин», 2006. – 304 с.

Максимова, И. Целительная ромашка [Текст] / И. Максимова. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2001. – (Советы Анастасии Семеновой).

Норбеков, М. С. Короткий путь к здоровью, или к богатству фруктового стола [Текст] / М. С. Норбеков. – СПб.: Изд. «Цезарь», 2005. – 312 с.

Просяник, Іван. Дивосил [Текст]: розповіді про чар-зілля / І. Просяник. – Львів: Каменяр, 2001. – 224 с.: іл.

Растительная   косметика    и    уход   за    кожей   [Текст]   /   [авт. –  сост.

И. Путырский, В. Прохоров]. – М.: Махаон; Мн.: Книжный Дом , 2000. – 192 с. – (Здоровье от природы).

Романова, Галина. Лечение облепихой [Текст] / Г. Романова. – СПб.: Изд. «Невский проспект», 2001. – 128 с.

Рябоконь, А.О. Сам собі травник, або харчові рослини-цілителі [Текст] / А.О. Рябоконь. – К.: ТОВ «Гамазин», 2007. – 224 с.

Скачко, Б. Г.  Якби мати знала [Текст]: народні методи лікування дітей  /

Б. Г. Скачко, Г. О. Орещук. – К.: Здоров’я; вид. центр «Просвіта», 2000. – 480 с.

Соколинская, в. к. Натуропатический лечебник [Текст] / В. Соколинская. – СПб.: Изд. «АВК – Тимошка», 2001. – 128 с.

Фоменко, Н.В. Рекреаційні ресурси та культурологія [Текст]: навч. посіб. / Н. В. Фоменко. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 312 с.

Чеснок   от   всех    недуг [Текст]  / [сост. О.В. Новикова]. – М.: ООО Изд.

«Мир книги», 2005. – 192 с.

Спорт додасть здоров’я

ІV розділ

Антонік, В. І. Анатомія, фізіологія дітей з основами гігієни та фізичної культури [Текст]: навч. посіб. / В.І. Антонік, І. П. Антонік, В. Є. Андріанов. – К.: Вид. дім «Професіонал»; Центр учб. л-ри, 2009. – 336 с.

Атилов, А. А. Вива бокс! [Текст] / А.А. Атилов. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2005. – 144. – (Мастера боевых искусств).

Булатова,  М.  М.     Плавание   для   здоровья  [Текст]  /  М.  М.  Булатова,

К. П. Сахновский. – К.: Здоровья, 1988. – 136 с.: ил.

Ідеальна маса тіла [бесіда з батьками]  // Позакл. час. – 2008. – №7. – С.66.

Козацькі забави [Текст] / В.І. Завацький, А.В. Цьось, О. І. Бичук та ін.- Луцьк: «Надстир’я », 1994. – 112 с.

Мудрік, В. І. Вплив міжнародних організацій на розвиток фізичного виховання та спорту / В. І. Мудрік // Основи здоров’я та фізична культура. – 2008. – № 5 – 6. – С. 12 – 17.

Основи здоров’я   та фізична культура. – 2008. – № 1 – 12.

Субота, Ю. В. Оздоровчі програми самостійних занять фізичною культурою і спортом  [Текст]: практ. посіб. –  Вип. 1. – К.: КНЕУ, 2007. – 164 с.

Фізичне виховання в школі. – 2009. – № 1 – 6.

Томан, І. Розвиток фізичних можливостей учнів / І. Томан // Позакласний час. – 2008. – №12. – С. 55 – 59.

ФИС (Фискультура и спорт). – 2009. – № 1 – 12.

Якуб С. К., Вспомним забытые игры [Текст]: науч.- худож. лит. / С. К. Якуб. – М.: Дет. Лит., 1990. – 159 с.: ил.

Коментарів поки немає. Будь першим!

Залишити коментар